Facebook Like It

Formularz reklamacyjny

ZERTECH SP. Z O.O.

UL. KUSOCIŃSKIEGO 18/2

58-370 BOGUSZÓW-GORCE

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……........ towar jest wadliwy.

Wada polega na …………………....................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………............................) zł,

   

  Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………............................................................................................................

  /lub przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….....................................................................................* (art. 560 § 1)

   

 

 

 

Z poważaniem

.......................

 

 

*niepotrzebne skreślić