Facebook Like It

Formularz o odstąpieniu od umowy

ZERTECH SP. Z O.O.

UL. KUSOCIŃSKIEGO 18/2

58-370 BOGUSZÓW-GORCE

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami

 

I. DANE KLIENTA:

 

Imię i nazwisko: ……………………………………..……………………………………

Ulica, nr domu/mieszkania: …………………………..…………………………………

Kod pocztowy i miasto: ……………………..………………………………………………

Nr telefonu: …………………………………….. E-mail……………………………………

II. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że na zasadzie opisanej w części 4 Regulaminu Sklepu Internetowego www.wieszaj.pl, odstępuję od zawartej ze mną umowy sprzedaży, określonej zgodnie z poniższymi parametrami:

Nr zamówienia: ………………………………………

Określenie towaru, którego dotyczy odstąpienie: …………………………………………………………

Cena towaru, którego dotyczy odstąpienie: ……………………………………………………………….

Nr faktury i data jej wystawienia …………………………………………………………………………….

III. DANE O RACHUNKU BANKOWYM

 

Informacje o rachunku bankowym, na który mają zostać zwrócone pieniądze w związku z wykonanym prawem odstąpienia:

Nazwa banku: …………………………………………………………………………………………..…….

Nr rachunku: …………………………………………………………………………………………………..

Dane właściciela rachunku bankowego: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami odstąpienia od umowy w trybie opisanym w części 4 Regulaminu Sklepu Internetowego www.wieszaj.pl, w tym opisanymi tam warunkami zwrotu towarów.

 

 

 

……………………………………

podpis klienta i data

 

 

 

Po wypełnieniu formularza prosimy o jego odesłanie wraz z towarem i oryginałem faktury VAT na adres:

 

ZERTECH SP. Z O.O.

UL. KUSOCIŃSKIEGO 18/2

58-370 BOGUSZÓW-GORCE

 

 

z dopiskiem „ZWROT”.